What can we
serve you?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meat Insiders B.V.

 

1 Definities

1.1 Onder Leverancier wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meat Insiders B.V., statutair gevestigd in Deurne en kantoorhoudende in Helmond aan de Achterdijk 1 (5705 CB).

1.2 Onder Afnemer wordt verstaan de contractuele wederpartij van Leverancier die goederen en/of diensten afneemt.

1.3 Onder Goederen worden verstaan alle roerende zaken die Afnemer bij Leverancier afneemt.  

1.4 Onder Diensten worden verstaan alle diensten die Leverancier met Afnemer overeenkomt om de levering van Goederen te faciliteren en/of mogelijk te maken waaronder maar niet uitsluitend, vervoer en opslag.

1.5 Onder Levering wordt verstaan het moment waarop de Goederen aan Afnemer ter beschikking worden gesteld en/of aan Afnemer worden afgeleverd.

1.6 Onder Overeenkomst wordt verstaan de Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer strekkende tot het vervaardigen en ter beschikking stellen van Goederen en/of het leveren van Diensten.

 

2 Toepasselijkheid

2.1 Iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer strekkende tot de vervaardiging en/of levering van Goederen en/of tot het verrichten van Diensten wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

2.2 Door het enkele feit dat Afnemer een overeenkomst als bedoeld onder artikel 2.1. met Leverancier aangaat accepteert Afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken uitsluitend deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien en voor zover Afnemer eigen - van deze algemene voorwaarden afwijkende - algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren, wordt de toepasselijkheid van deze voorzwaarden hierbij expliciet door Leverancier van de hand gewezen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De voorwaarden van Leverancier zijn te allen tijde van toepassing.

 

3 Totstandkoming

3.1 Alle aanbiedingen, schriftelijke- en/of mondelinge uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend en binden de Leverancier niet, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand indien de overeenkomst ondubbelzinnig en schriftelijk door Leverancier aan Afnemer is bevestigd door een daartoe bevoegde bestuurder of indien de overeenkomst feitelijk door Leverancier wordt uitgevoerd.

3.3 Leverancier heeft het recht om een overeenkomst binnen één werkdag na de totstandkoming ervan schriftelijk te herroepen zonder dat enige aanspraak op schadevergoeding ontstaat.

 

4 Prijzen

4.1 Alle door Leverancier in aanbiedingen, schriftelijke en/of mondelinge uitingen gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en kosten (zoals transportkosten, administratiekosten en belastingen).

4.2 Alle door Leverancier in aanbiedingen, schriftelijke- en/of mondelinge uitingen gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op door Afnemer verstrekte informatie. Indien deze informatie om welke reden dan ook niet juist blijkt te zijn, heeft Leverancier de bevoegdheid om de gehanteerde prijzen eenzijdig te wijzigen.

4.3 Indien de door Afnemer verstrekte informatie onjuist is en Leverancier hierdoor schade lijdt, is Afnemer verplicht deze schade aan Leverancier te vergoeden.

4.4 Leverancier behoudt zich overigens het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden en/of gewichtige redenen de prijs eenzijdig te wijzigen.

 

5 Levering

5.1 Tenzij anders overeengekomen worden De Goederen aan Afnemer ter beschikking gesteld door deze te leveren af magazijn (Ex Works). Bij deze leveringsmodaliteit verplicht Leverancier zich enkel tot het ter beschikking stellen van de Goederen in haar magazijn. Het inladen en vervoeren van de Goederen komt volledig voor rekening en risico van Afnemer.

5.2 Indien tussen partijen een leveringstermijn wordt afgesproken geldt deze nadrukkelijk niet als een fatale termijn. Leverancier behoudt zich het recht voor om van deze termijn af te wijken.

5.3 Leverancier is bevoegd om voor de levering van Goederen en/of Diensten vooruitbetaling of nadere zekerheid van Afnemer te verlangen.

 

6 Eigendomsvoorbehoud, opschortings- en retentierecht.

6.1 De eigendom van door Leverancier aan Afnemer geleverde Goederen gaat pas over op Afnemer nadat Afnemer integraal aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

6.2 Afnemer verplicht zich ertoe om de door Leverancier geleverde Goederen tot aan de betaling ervan duidelijk afgescheiden van andere zaken te bewaren zodat de Goederen nog individualiseerbaar en herleidbaar zijn.

6.3 Het is Afnemer niet toegestaan om voorafgaande aan de betaling als bedoeld in artikel 6.2 over de Goederen te beschikken, ook niet in het kader van de normale bedrijfsuitvoering.

6.4 Indien Afnemer haar contractuele verplichtingen uit hoofde de Overeenkomst niet nakomt is Leverancier bevoegd om haar contractuele verplichtingen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling op te schorten.

6.5 Het opschortingsrecht zoals bedoeld onder artikel 6.5. omvat ook het recht van Leverancier om de Goederen die zij middellijk en onmiddellijk houdt onder zich te houden totdat Afnemer aan haar contractuele betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.6 Afnemer komt nadrukkelijk en onder geen enkele omstandigheid een opschortings- en/of een retentierecht toe.

6.7 Indien Leverancier schade lijdt door het uitoefenen van een opschortings- en/of retentierecht is Afnemer verplicht deze schade aan Leverancier te vergoeden.

6.8 Indien Leverancier door gebruikmaking van het opschortings- en/of retentierecht als bedoeld in dit artikel Goederen moet opslaan, komt van rechtswege voor deze Goederen een separate overeenkomst van opslag en/of bewaarneming tussen partijen tot stand. Op deze overeenkomst zijn de NEKOVRI-voorwaarden van toepassing. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de NEKOVRI-voorwaarden en deze algemene voorwaarden prevaleert de bepaling uit deze algemene voorwaarden.

6.9 Indien Afnemer zich niet aan een van de bovenstaande verplichtingen houdt, is zij aan Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd van €1000,- per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van €1.000,- per dag dat deze overtreding na de constatering ervan voortduurt. Een en ander onverminderd het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

7 Risico en aansprakelijkheid

7.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door Afnemer wordt geleden als gevolg van de Overeenkomst, tenzij Afnemer kan aantonen dat die schade het directe gevolg is van  de - naar objectieve maatstaven gemeten - opzet of grove schuld van Leverancier.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor gevolgschade wordt expliciet uitgesloten.

7.3 De aansprakelijkheid van Leverancier onder de Overeenkomst is beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde Goederen waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Elk vorderingsrecht van Afnemer tegen Leverancier uit hoofde van dit artikel vervalt binnen 3 maanden na afloop van de dag waarop Afnemer heeft ontdekt - dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken - dat er schade aan de Goederen is ontstaan, tenzij in deze algemene voorwaarden een kortere vervaltermijn is overeengekomen (zie bijvoorbeeld artikel 9). Indien een kortere vervaltermijn is overeengekomen geldt deze - kortere - vervaltermijn.

 

8 Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst  indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, direct of indirect en waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), staat van beleg, epidemieën waardoor personeel niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden en stroomstoringen.

8.2 Partijen zijn gerechtigd om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.3 Indien en voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

9 Kwaliteit, keuringen en meldplicht

9.1 Door Leverancier aan Afnemer geleverde Goederen zijn deugdelijk indien zij voldoen aan de met Afnemer overeengekomen specificaties en zij overigens voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst gelden.

9.2 Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt bij leveringen met een hoger gewicht dan honderd (100) kilogram niet als tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan vijf (5) procent bedraagt. Gewichtsverlies kan in dit verband slechts worden aangetoond met een officiële weegbrief waaruit blijkt dat onmiddellijk na het moment van Levering en op een deugdelijke openbare weegbrug een weging heeft plaatsgevonden waaruit het voorgaande blijkt. Leverancier behoudt zich het recht voor om de Goederen bij Leverancier of in aanwezigheid van Leverancier te doen wegen.

9.3 Afnemer is gehouden de afgeleverde Goederen onmiddellijk na Levering op grondige en deskundige wijze op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken. Gestelde tekortkomingen die daarbij worden ontdekt dienen in het geval van niet-bevroren zaken binnen vierentwintig (24) uur en in geval het bevroren zaken betreft binnen tweeënzeventig (72) uur, en in geval het andere Goederen betreft binnen zeven (7) kalenderdagen na Levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Afnemer verplicht zich om na melding van een tekortkoming binnen tien (10) kalenderdagen een door een onafhankelijk deskundige opgesteld onderzoeksrapport te overleggen waaruit voorgaande tekortkoming blijkt. Niet-naleving van één van deze verplichtingen brengt verval van alle rechten met zich mee die verband houden met tekortkomingen.

9.4Leverancier zal tekortkomingen, mits deze niet te gering te zijn en is voldaan aan de meldingsplicht van het voorgaande lid, voor zover redelijkerwijs nog mogelijk is op schriftelijk verzoek van Afnemer kosteloos opheffen.

9.5 Leverancier heeft het recht om een eigen onderzoek in te stellen naar de aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming. Afnemer dient daaraan alle medewerking te verlenen.

 

10 Emballage

10.1 Alle emballage blijft te allen tijde eigendom van Leverancier. De eventueel door Leverancier aan Afnemer hiervoor doorbelaste bedragen hebben het karakter van een waarborgsom. Afnemer is verplicht om de door Leverancier geleverde emballage binnen uiterlijk 3 maanden aan Leverancier te retourneren, bij gebreke waarvan het retourrecht vervalt. Indien de emballage na teruggave door Afnemer zich in dezelfde staat bevindt als voor de verstrekking aan Afnemer, wordt de waarborgsom aan Afnemer teruggestort, eventueel onder aftrek van een door de Leverancier vast te stellen slijtagevergoeding.

10.2 Indien de emballage na teruggave aan Leverancier beschadigd is, of indien de emballage om welke reden dan ook niet kan worden teruggegeven, is Afnemer verplicht om de schade die Leverancier hierdoor lijdt te vergoeden. Indien deze schade de in artikel 10.1 bedoelde waarborgsom overstijgt, is Afnemer verplicht om de volledige schade aan Leverancier te vergoeden.

 

11 Betaling

11.1 Alle door Leverancier aan Afnemer gefactureerde bedragen voor geleverde Goederen en/of Diensten dienen binnen een termijn van maximaal eenentwintig (21) kalenderdagen na factuurdatum door Afnemer te worden betaald, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.

11.2 Bij niet tijdige betaling van de door Leverancier aan Afnemer gefactureerde bedragen is Afnemer aan Leverancier een vertragingsrente van 1.5 % per maand   aan Leverancier verschuldigd tot aan de dag waarop algehele betaling zal hebben plaatsgevonden.

11.3 Bij niet tijdige betaling als bedoeld in artikel 11.2 komen ook alle door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke en andere  incassokosten, waaronder de integrale advocaatkosten, voor rekening van Afnemer.

 

12 Bevoegdheid

12.1 Op alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Indien zich tussen partijen enig geschil mocht voordoen, zal dit geschil met uitsluiting van   iedere andere rechter in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch.

 

13 Privacy en persoonsgegevens

13.1 Leverancier verzamelt en verwerkt (persoons) gegevens van Afnemer in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Leverancier verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor een goede dienstverlening van Leverancier aan Afnemer. De gegevens worden door Leverancier uitsluitend hiervoor gebruikt.

13.2 Leverancier bewaart de (persoons) gegevens van Afnemer niet langer dan strikt noodzakelijk en draagt zorg voor voldoende beveiliging van deze gegevens.

13.3 Leverancier zal de (persoons)gegevens van Afnemer niet aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van Afnemer, behoudens in het geval Leverancier hiertoe door de wet of een gerechtelijke uitspraak gehouden is.

 

Helmond, juni 2020